Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Ogłoszenia o sprzedaży majątku » Ogłoszenie o sprzedaży motocykla marki Yamaha

Ogłoszenie o sprzedaży motocykla marki Yamaha

O G Ł O S Z E N I E O S P R Z E D A Ż Y

motocykla marki Yamaha

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

ul. Mierosławskiego 10, 76-200 Słupsk

sprzeda:

motocykl marki Yamaha TW 125 o nr rejestracyjnym GS 319A – 1 szt.

1. Opis przedmiotu:

kategoria pojazdu: L3/motocykl, marka pojazdu:Yamaha, typ, model: DE05 TW 125 nr rejestracyjny: GS 319A, rok produkcji: 2004, nr identyfikacyjny VIN: JYADE054000006882, data pierwszej rejestracji: 30.09.2004r., przebieg: 10774 km, skrzynia biegów: mechaniczna/pięciobiegowa, rodzaj silnika: czterosuwowy z zapłonem iskrowym, pojemność/moc silnika: 125 cm3 / 8,7 kW, liczba cylindrów: 1, dopuszczalna masa całkowita: 305 kg, liczba miejsc: 2, liczba osi/kół: 2, paliwo: benzyna bezołowiowa, rodzaj i kolor nadwozia: otwarte/czerwony, badania techniczne: ważne do 30.12.2017r.

Uwaga: pojazd ma uszkodzony silnik.

Cena wywoławcza: 1 140,00 zł. brutto /słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych brutto/.

 

Sprzedawany pojazd można obejrzeć w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, w dni robocze od poniedziałku do piątku, tj. od dnia 22.11.2017r. do dnia 30.11.2017r. w godzinach 09:00 – 12:00 oraz w dniu 01.12.2017r. w godzinach 08:00 – 9:30 po uprzednim umówieniu się z pracownikami działu administracji WORD Słupsk, nr tel: /59/ 848 21 45.

 

2. Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% /wyłącznie w pieniądzu/ ceny wywoławczej pojazdu, tj.: 114,00 zł. brutto /słownie: sto czternaście złoty brutto/

 

Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy WORD: Bank PEKAO S.A. I Oddział Słupsk, ul. Tuwima 30, nr konta: 74 1240 3770 1111 0000 4068 8730, albo do Agencji Bankowej Monetia w WORD Słupsku, przy ul. Mierosławskiego 10 z dopiskiem: „wadium na zakup Yamahy”.

Wadium wnosi się przed upływem terminu zgłoszenia oferty.

Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Po rozpatrzeniu ofert i wybraniu najkorzystniejszej propozycji cenowej, wpłacone wadium przechodzi na poczet zapłaty za pojazd.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte w danym postępowaniu, zostaje zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

Wadium przepada na rzecz WORD Słupsk jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu-wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz WORD Słupsk jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

 

3. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie przetargu publicznego. Osoby zainteresowane zakupem do dnia

01.12.2017r. /piątek/ do godz. 9:30 winny złożyć pisemne oferty – formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 /po załącznik nr 1 można zgłosić się do sekretariatu pok. nr 14 - I piętro lub pobrać ze strony internetowej: www.word.slupsk.pl/.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.12.2017r. o godz: 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk, Sala Szkoleniowa nr 13 /I piętro/.

Oferta pod rygorem nieważności winna być złożona w formie pisemnej i winna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę /firmę/ i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę (nie mniejszą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

d) dowód wniesienia wadium,

e) w przypadku osób fizycznych i wybrania ich oferty przed podpisaniem umowy - dowód osobisty do wglądu.

 

4. Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2017r. /piątek/ do godz: 9:30 w Sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, pokój nr 14 /I piętro/, ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk, w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia, z dopiskiem „Oferta na zakup Yamahy nie otwierać przed dniem 01.12.2017r. do godz: 10:00”.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, a nie data stempla pocztowego /nadania/.

Oferta jest wiążąca przez okres 10 dni od daty otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

5. Inne informacje:

Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi oferent (nabywca), także podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą o podatku o czynności cywilnoprawnych.

Nabywca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu do podpisania umowy w siedzibie WORD.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pojazdu pomniejszoną o wpłacone wadium, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu - wyboru oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży - składnika majątku – pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

W dniu nabycia pojazdu, Kupujący jest obowiązany zawrzeć własną umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz wypowiedzieć umowę OC Sprzedającego.

W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie aukcja między tymi oferentami po ogłoszeniu przez komisję przetargową wyników przetargu.

Komisja przetargowa wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia aukcji, o czym zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy sprzedaży.

Dyrektor WORD Słupsk


Zbigniew Wiczkowski

 

 

Słupsk, dnia 21.11.2017 r.

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyPobierz
Załącznik nr 2 - Wzór umowy sprzedażyPobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Andrzej Trzaskoma
Udostępnił: Zofia DABROWSKA-WYSOK2017-11-21 11:07:23
Ostatnio zmodyfikował: Zofia DABROWSKA-WYSOK2017-11-21 11:14:04
Licznik odwiedzin: 179