Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Przetargi

Przetargi

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.Klauzula informacyjna – zamówienia zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

/Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./.

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej "RODO", informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk;

b) kontakt z inspektorem ochrony: e-mail: iod@word.slupsk.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – BP/...../2021;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, na ich wniosek;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku przez okres 5 lat liczony od nowego roku;

f) obowiązek podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

drukuj    zapisz jako pdf

Wyniki rozeznania cenowego na dostawę środków czystości

 

2022-03-11 12:32:44

Wyniki rozeznania cenowego na dostawę środków czystości dla WORD Słupsk.

Więcej

Plan Zamówień Publicznych na rok 2023

 

2023-01-27 09:05:21

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku na rok 2023.

Więcej

Plan zamowień publicznych na rok 2022

 

2022-01-18 14:00:25

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku na rok 2022.

Więcej

Plan zamówień publicznych na rok 2021

 

2020-12-21 11:38:47

W planie na 2021 rok brak planowanych postępowań o wartości powyżej 30.000 euro.

Więcej

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

 

2019-12-07 11:55:28

W planie na 2020 rok brak planowanych postępowań o wartości powyżej 30.000 euro.

Więcej

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

 

2018-12-14 09:58:47

W planie na 2019 rok brak planowanych postępowań o wartości powyżej 30.000 euro.

Więcej

Plan zamówień publicznych na rok 2018

 

2017-12-14 09:15:44

W planie na 2018 rok brak planowanych postępowań o wartości powyżej 30.000 euro.

Więcej

Plan zamówień publicznych na rok 2017

 

2016-12-22 14:20:50

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku na rok 2017.

Więcej

Dziennik modyfikacji

Autor: Joanna RESZETAR
Udostępnił: Robert OWCZARCZYK2011-02-10 11:24:34
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2021-03-04 13:37:47
Licznik odwiedzin: 177451