Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Przetargi » Wyniki postępowania na dostawę paliw dla WORD Słupsk

Wyniki postępowania na dostawę paliw dla WORD Słupsk

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku

informuje o wyborze oferty w rozeznaniu cenowym
na dostawę paliw do pojazdów egzaminacyjnych - BP/54/2022.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

Ocena (w punktach) ofert zgodnie z przyjętym kryterium kształtuje się następująco:

 

 

Numer oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena – 60 %

Liczba punktów w kryterium – odległość stacji paliw od WORD – 30 %

Liczba punktów w kryterium – upust – 10 %

 

Razem

1

„OKTAN BRZESKI, GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Westerplatte 7

76 – 200 Słupsk

60,00

30,00

10,00

100,00

 

Zatem najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OKTAN BRZESKI, GRZENKOWICZ Sp. z o.o. ze Słupska,

z którą WORD Słupsk podpisze umowę na dostawę paliw do pojazdów egzaminacyjnych w 2023 r.

 

Słupsk, dnia 24.11.2022 r.

 

Podpisał:

Zbigniew Sędzicki

Dyrektor WORD Słupsk

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP/372/BP54/22

L. dz. 1302/2022 Słupsk, dnia 16.11.2022 r.

 

 

Stacje paliw w Słupsku

 

dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na dostawę paliw do pojazdów egzaminacyjnych dla WORD Słupsk w 2023 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku przeprowadza rozeznanie cenowe /znak sprawy BP/54/2022/ na sukcesywną dostawę paliw płynnych (na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w związku z czym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw do pojazdów egzaminacyjnych w roku 2023.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych i gazowych przez okres 1 roku (benzyny bezołowiowej Pb95, oleju napędowego ON i gazu LPG) do pojazdów i urządzeń spalinowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku w systemie umożliwiającym bezgotówkowy zakup i okresowe rozliczanie na podstawie faktury zbiorczej w ilości szacunkowej:

  • benzyna bezołowiowa Pb95 – 3.250,00 litrów

  • olej napędowy ON – 8.025,00 litrów,

  • gaz LPG – 8.000,00 litrów.

Ilości paliw są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy.

Termin realizacji: od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wymagania dla przedmiotu dostawy: paliwa muszą spełniać wymagania:

a) zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych /Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn. zm./;

b) zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) /Dz. U. z 2021 r., poz. 1293/;

c) określone przez polskie normy: PB - PN-EN 228, ON - PN-EN 590, gaz LPG – PN-WN 589.

Proponowany przebieg procedury wydawania paliwa.

WORD sporządzi i przedłoży Wykonawcy imienną listę osób upoważnionych do odbioru paliwa oraz wykaz pojazdów, do których tankowane będzie paliwo. Załączniki te będą integralną częścią umowy. Upoważnione osoby przez Zamawiającego będą zobowiązane do pokwitowania ilości i wartości wydanego paliwa na odpowiednim dokumencie (np. karcie klienta, kwicie kasowym, w-z) przy czym jeden egzemplarz pokwitowania każdorazowo pobiera Zamawiający, a drugi pozostaje u Wykonawcy.

Wykonawca używający do rozliczenia zakupu paliw płynnych i gazowych z Zamawiającym - kart magnetycznych (microchipowych, flotowych, paliwowych itp.) ponosi wszelkie koszty związane z wydaniem i obsługą kart. Zamawiający z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. Termin płatności do 14 dni od dnia doręczenia faktury.

Bezgotówkowy zakup paliw w postaci benzyny bezołowiowej Pb95, oleju napędowego i gazu LPG dokonywany będzie po cenie aktualnej, obowiązującej na stacji paliw należącej do Wykonawcy w momencie zakupu. Szczegóły zostaną uzgodnione po wyborze z najkorzystniejszym oferentem.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) uprawnienia – posiadanie aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 54 poz. 348 z późn. zmianami); na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami;

b) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC działalności na min. 100.000 zł.

Kryteria oceny ofert: 60 % - cena w zł/litr PB 95, ON oraz LPG, 30% - odległość stacji paliw od WORD (w km do 2 miejsc po przecinku) i 10 % - wysokość upustu na każdym litrze Pb 95, ON oraz LPG w zł/litr.

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na adres siedziby WORD (ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk) lub adres mailowy przetargi@word.slupsk.pl w terminie do 23 listopada 2022 r. do godziny 10:00 według załączonego wzoru.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt /59/8482135.

 

Z poważaniem

Dyrektor WORD Słupsk
Zbigniew Sędzicki

 

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr - Formularz ofertowy ( doc)Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyPobierz
Załącznik nr 2 - Projekt umowy Pobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Zofia DĄBROWSKA - WYSOK
Udostępnił: Joanna RESZETAR2022-11-16 10:45:46
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2022-11-24 11:37:29
Licznik odwiedzin: 260