Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert na dostawę paliw płynnych dla WORD Słup

Zaproszenie do składania ofert na dostawę paliw płynnych dla WORD Słup

 

ZP/372/BP47/20

L. dz. 572/2020 Słupsk, dnia 17.11.2020 r.

 

 

Stacje paliw w Słupsku

 

 

dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na dostawę paliw płynnych dla WORD w 2021 r.

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku przeprowadza rozeznanie cenowe /znak sprawy BP/47/2020/ na sukcesywną dostawę paliw płynnych (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w związku z czym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw w roku 2021.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych przez okres 1 roku (benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego ON) do pojazdów i urządzeń spalinowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku w systemie umożliwiającym bezgotówkowy zakup i okresowe rozliczanie na podstawie faktury zbiorczej w ilości szacunkowej:

  • benzyna bezołowiowa Pb95 – 9.400,00 litrów

  • olej napędowy ON – 8.030,00 litrów.

Ilości paliw są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy.

Termin realizacji: od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Wymagania dla przedmiotu dostawy: paliwa muszą spełniać wymagania:

a) zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych /Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn. zm./;

b) określone przez polskie normy: PB - PN-EN 228 i ON - PN-EN 590.

 

Proponowany przebieg procedury wydawania paliwa.

WORD sporządzi i przedłoży Wykonawcy imienną listę osób upoważnionych do odbioru paliwa oraz wykaz pojazdów, do których tankowane będzie paliwo. Załączniki te będą integralną częścią umowy. Upoważnione osoby przez Zamawiającego będą zobowiązane do pokwitowania ilości i wartości wydanego paliwa na odpowiednim dokumencie (np. karcie klienta, kwicie kasowym, w-z) przy czym jeden egzemplarz pokwitowania każdorazowo pobiera Zamawiający, a drugi pozostaje u Wykonawcy.

Wykonawca używający do rozliczenia zakupu paliw płynnych z Zamawiającym - kart magnetycznych (microchipowych, flotowych, paliwowych itp.) ponosi wszelkie koszty związane z wydaniem i obsługą kart. Zamawiający z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. Termin płatności do 14 dni od dnia doręczenia faktury.

Bezgotówkowy zakup paliw w postaci benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dokonywany będzie po cenie aktualnej, obowiązującej na stacji paliw należącej do Wykonawcy w momencie zakupu. Szczegóły zostaną uzgodnione po wyborze z najkorzystniejszym oferentem.

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) uprawnienia – posiadanie aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. nr 833 z późn. zmianami); na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,

b) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC działalności na min. 50.000 zł.

 

Kryteria oceny ofert: 60 % - cena w zł/litr PB 95 oraz ON, 30% - odległość stacji paliw od WORD (w km do 2 miejsc po przecinku) i 10 % - wysokość upustu na każdym litrze Pb 95 oraz ON w zł/litr.

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na adres siedziby WORD (ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk) lub adres mailowy przetargi@word.slupsk.pl w terminie do 25 listopada 2020 r. do godziny 10:00 według załączonego wzoru.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt /59/8482135.

 

 

Z poważaniem

Piotr Tomaszewski

Dyrektor WORD Słupsk

 

 

 

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Projekt umowyPobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Anna ZACZEK
Udostępnił: Joanna RESZETAR2020-11-18 07:57:21
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2020-11-18 08:05:27
Licznik odwiedzin: 45