Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert na dostawę paliw płynnych dla WORD Słup

Zaproszenie do składania ofert na dostawę paliw płynnych dla WORD Słup

                                                                                                                                                                                          Słupsk, dn.26.11.2018 r.

ZP/372/BP59/18

L.dz. 793/2018

 

                                                                                                               Stacje paliw w Słupsku

 

 

dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na dostawę paliw płynnych dla WORD w 2019 r.

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku przeprowadza rozeznanie cenowe /znak sprawy BP/59/2018/ na sukcesywną dostawę paliw płynnych (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w związku z czym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw w roku 2019.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych przez okres 1 roku (benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego ON) do pojazdów i urządzeń spalinowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku w systemie umożliwiającym bezgotówkowy zakup i okresowe rozliczanie na podstawie faktury zbiorczej w ilości szacunkowej:

  • benzyna bezołowiowa Pb95 – 11.500,00 litrów

  • olej napędowy ON – 7.100,00 litrów.

Ilości paliw są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy.

Termin realizacji: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Wymagania dla przedmiotu dostawy: paliwa muszą spełniać wymagania:

a) zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych /Dz. U. z 2015 r., poz. 1680/;

b) określone przez polskie normy: PB - PN-EN 228 i ON - PN-EN 590.

 

Proponowany przebieg procedury wydawania paliwa.

WORD sporządzi i przedłoży Wykonawcy imienną listę osób upoważnionych do odbioru paliwa oraz wykaz pojazdów, do których tankowane będzie paliwo. Załączniki te będą integralną częścią umowy. Upoważnione osoby przez Zamawiającego będą zobowiązane do pokwitowania ilości i wartości wydanego paliwa na odpowiednim dokumencie (np. karcie klienta, kwicie kasowym, w-z) przy czym jeden egzemplarz pokwitowania każdorazowo pobiera Zamawiający, a drugi pozostaje u Wykonawcy.

Wykonawca używający do rozliczenia zakupu paliw płynnych z Zamawiającym - kart magnetycznych (microchipowych, flotowych, paliwowych itp.) ponosi wszelkie koszty związane z wydaniem i obsługą kart. Zamawiający z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. Termin płatności do 14 dni od dnia doręczenia faktury.

Bezgotówkowy zakup paliw w postaci benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dokonywany będzie po cenie aktualnej, obowiązującej na stacji paliw należącej do Wykonawcy w momencie zakupu. Szczegóły zostaną uzgodnione po wyborze z najkorzystniejszym oferentem.

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) uprawnienia – posiadanie aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. nr 220 z późn. zmianami); na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,

b) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC działalności na min. 50.000 zł.

 

Kryteria oceny ofert: 60 % - cena w zł/litr PB 95 oraz ON, 30% - odległość stacji paliw od WORD (w km do 2 miejsc po przecinku) i 10 % - wysokość upustu na każdym litrze Pb 95 oraz ON w zł/litr.

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na adres siedziby WORD (ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk) lub adres mailowy przetargi@word.slupsk.pl w terminie do 03 grudnia 2018 r. do godziny 10:00 według załączonego wzoru.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt /59/8482135.

 

 

Klauzula informacyjna – zamówienia zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. tekst jednolity z 2018 r. poz. 1986/.

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej "RODO", informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk;

b) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w WORD Słupsk, ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk, adres e-mail: iod@word.slupsk.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówenia publicznego – BP/59/2018;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będa osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, na ich wniosek;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku przez okres 5 lat liczony od nowego roku;

f) obowiązek podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

g) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od aministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia dancyh osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publuicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie moze naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochronyu prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskieej lub państwa członkowskiego.

 

 

                                                                                                                                       Podpisał

                                                                                                                                       Zbigniew Wiczkowski

                                                                                                                                       Dyrektor WORD Słupsk

 

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyPobierz
Załącznik nr 1.doc - Formularz ofertowyPobierz
Załącznik nr 2 - Projekt umowy Pobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Andrzej Trzaskoma
Udostępnił: Zofia DABROWSKA-WYSOK2018-11-26 10:52:51
Ostatnio zmodyfikował: Zofia DABROWSKA-WYSOK2018-11-26 14:16:03
Licznik odwiedzin: 141