Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków czystości dla Wojewó

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków czystości dla Wojewó

ZP/372/BP18/19

 

L. dz. 187/2019                                                                                                                 Słupsk, dn. 11.03.2019 r.

 

 

 

                                                                                                  Wykonawcy

 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę środków czystości w terminie od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. tj. na okres 12-tu miesięcy.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.03.2019 r. /piątek/ do godz: 12:00, w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Mierosławskiego 10, pokój nr 14 – sekretariat, I piętro lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@word.slupsk.pl.

 

Osoby do kontaktów: Zofia Dąbrowska – Wysok, Anna Zaczek, tel. /59/ 8482135, e-mail: przetargi@word.slupsk.pl.

 

W załączeniu do niniejszego zaproszenia przesyłamy Państwu formularz ofertowy wraz z wykazem środków czystości.

 

Przewidywany termin dostawy: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.

 

Dostawa obejmuje zarówno środki czystości, jak i inne artykuły będące w ofercie Wykonawcy.

 

W przypadku dostawy artykułów niezamawianych lub niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia oraz wymienić na produkt właściwy.

 

Zgłoszenie zapotrzebowania będzie odbywać się pisemnie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną co najmniej na jeden dzień przed planowaną dostawą.

 

Rozliczenie dostawy będzie następowało poprzez wystawienie faktury VAT z 21-dniowym terminem jej płatności.

 

Dostawa odbywać się będzie w terminie najpóźniej 3 dni roboczych (pn-pt) środkiem transportu Wykonawcy wraz z rozładowaniem do siedziby Zamawiającego.

 

Ceny podane w formularzu ofertowym na poszczególne artykuły stanowią: wartość brutto artykułów wraz z kosztem transportu do siedziby WORD.

 

Kryterium oceny ofert: cena brutto – 100 %.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: przetargi@word.slupsk.pl lub /59/ 8482135.

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna – zamówienia zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

/Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./.

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej "RODO", informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – BP/18/2019;

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, na ich wniosek;

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku przez okres 5 lat liczony od nowego roku;

e) obowiązek podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

g) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

                                                                                                                                   Podpisał

 

                                                                                                                     p. o. Dyrektora WORD

                                                                       

                                                                                                                Henryk Grządzielski

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyPobierz
Załącznik nr 2 - Projekt umowyPobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Zofia Dąbrowska-Wysok
Udostępnił: Zofia DABROWSKA-WYSOK2019-03-11 11:32:22
Ostatnio zmodyfikował: Zofia DABROWSKA-WYSOK2019-03-11 12:36:54
Licznik odwiedzin: 91