Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane dotyczące zadania i

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane dotyczące zadania i

Słupsk, dnia 02.08.2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie miasteczka ruchu drogowego w WORD Słupsk.

 

2. Zakres prac przedstawiony jest w specyfikacji technicznej robót budowlanych oraz przedmiarze robót – Załacznik nr 1 i Załącznik nr 2 do zaproszenia.

 

3. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z placem budowy, jego otoczeniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów ryzyka, które miałyby wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

 

4. Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.

 

5. Po wykonaniu robót należy dostarczyć zamawiającemu komplet certyfikatów i świadectw na wbudowane materiały.

 

6. Termin i miejsce złożenia oferty.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Słupsku przy ul. Mierosławskiego 10, w terminie do dnia 22 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00, pokój nr 14 – sekretariat I piętro lub przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@word.slupsk.pl.

 

7. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do zaproszenia wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym i powinna zawierać:

1) dane Wykonawcy,

2) oferowaną, kompleksową cenę ryczałtową netto/brutto za wszystkie w/w prace,

3) wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia,

4) termin wykonania zamówienia................. (termin wskazany w ofercie wykonania wszystkich prac nie dłuższy niż do dnia 15.10.2018 r.),

5) gwarancję udzieloną na roboty budowlane ….................... (ilość miesięcy)

 

8. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania umowy w siedzibie WORD Słupsk.

 

9. Pytania lub wątpliwości należy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@word.slupsk.pl.

 

10. Kryterium oceny ofert - kompleksowa cena ryczałtowa brutto za wszystkie prace – 100 %.

 

 

Klauzula informacyjna – zamówienia zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018/.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej "RODO", informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówenia publicznego – BP/43/2018;

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będa osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, na ich wniosek;

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku przez okres 5 lat liczony od nowego roku;

e) obowiązek podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

g) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od aministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia dancyh osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publuicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie moze naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochronyu prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskieej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

Załączniki:

 

1. Specyfikacja techniczna robót budowlanych

 

2. Przedmiar robót

 

3. Formularz ofertowy

 

4. Projekt umowy

 

                                                                                                                                    Podpisała:

 

                                                                                                                                    z upoważnienia Dyrektora WORD Słupsk

 

                                                                                                                                    Pani Anna Zaczek

 

 

 

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna robót budowlanych Pobierz
Załącznik nr 2 - Przedmiar robótPobierz
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docPobierz
Załącznik nr 4 - Projekt umowy Pobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Andrzej Trzaskoma
Udostępnił: Zofia DABROWSKA-WYSOK2018-08-02 13:30:02
Ostatnio zmodyfikował: Zofia DABROWSKA-WYSOK2018-08-02 14:08:18
Licznik odwiedzin: 145