Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Kontrola zarządcza » Zarządzenie w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

 

ZARZĄDZENIE NR 17 /2010

DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

W SŁUPSKU

z dnia 19.07.2010r.


w sprawie Regulaminu Kontroli WewnętrznejW oparciu o art. 68 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz rozdział IV Statutu WORD
zarządzam, co następuje:§ 1.


Wprowadzam Regulamin Kontroli Wewnętrznej o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.


Wykonanie postanowień Regulaminu powierzam pracownikom komórki kontroli i analizy.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do wiadomości:

- wszyscy pracownicy WORD Słupsk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr /2010


REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ


§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zagadnienia instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku.

 2. Podstawowym zadaniem kontroli wewnętrznej jest prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli ważnych dziedzin działalności WORD Słupsk lub innych zagadnień istotnych dla jednostki.

 3. Kontrola jest procesem polegającym na ustalaniu stanu faktycznego realizowanych zadań przez jednostkę, dokonaniu oceny kontrolowanych zadań oraz sformułowaniu wniosków i propozycji zaleceń pokontrolnych.

 4. Celem kontroli jest:

1) sygnalizowanie – dostarczanie niezbędnych informacji Dyrektorowi do usprawniania funkcjonowania działalności jednostki i racjonalnego gospodarowania jej majątkiem oraz do korekty uprzednich i podejmowania nowych decyzji oraz sygnalizowanie nieprawidłowości, zaniedbań, nadużyć itp. w celu ich likwidacji,

2) profilaktyka – poprzez zapobieganie występowaniu niekorzystnych zjawisk oraz oddziaływanie na jednostki/osoby podlegające kontroli w celu wywołania pożądanych zachowań.

 1. Do zadań kontroli instytucjonalnej należy zaliczyć badanie:

a) oceny zgodności działania z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi jednostki,

b) skutecznego nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,

c) oceny realizowanych przedsięwzięć, sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji,

d) prawidłowości wykorzystania, gospodarowania i ochrony składników majątkowych.


§ 2.

Rodzaje i formy kontroli:

 1. samokontrola - kontrola, do której zobowiązany jest każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Polega na bieżącym kontrolowaniu prawidłowości wykonywania własnej pracy, z uwzględnieniem postanowień zawartych w regulaminie, przepisach prawa oraz obowiązków wynikających z posiadanego zakresu czynności.

 2. kontrola instytucjonalna – pracownicy komórki kontroli na polecenie Dyrektora,

 3. kontrola funkcjonalna - wykonywana jest przez pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowiskach samodzielnych.


§ 3.

 1. Działalność kontrolna oparta jest o roczny plan kontroli, zatwierdzony przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Główną księgową.

 2. Pracownicy komórki kontroli do końca lutego każdego roku przedstawiają Dyrektorowi propozycję planu kontroli na rok bieżący z uwzględnieniem działu/stanowiska kontrolowanego, przedmiotu/zakresu kontroli oraz przewidywanego terminu kontroli.

 3. Doraźne kontrole przeprowadza się na pisemne polecenie Dyrektora WORD.

 4. Pracownicy komórki kontroli sporządzają roczne sprawozdanie z przeprowadzenia wszystkich kontroli w terminie do końca lutego za rok poprzedni.


§ 4.

Obowiązkiem kontrolującego jest:

– przygotowanie się do kontroli w celu wykonania jej zgodnie z procedurą i tematyką,

– rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego na podstawie dokumentów oraz jego udokumentowanie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień - ustalenie ich przyczyn i zakresu (w miarę możliwości),

 • zebranie niezbędnych dokumentów i informacji, stanowiących podstawę ustaleń kontroli,

 • zapewnienie kontrolowanemu czynnego udziału w kontroli, w tym poprzez możliwość wypowiedzenia się bezpośrednio i na piśmie w kwestiach stanowiących przedmiot kontroli,

 • wskazanie przepisów, które obowiązywały w okresie objętym kontrolą, a także czy te przepisy były stosowane,

 • ustalenie przyczyn nieprawidłowych działań lub braku działań podmiotu kontrolowanego,

 • rzetelne dokumentowanie wyników kontroli.§ 5.

1. Kontrolujący ma prawo do:

 1. wstępu do pomieszczeń i udostępnianie żądanych dokumentów,

 2. umożliwienie dokonania oględzin i wgląd do dokumentów,

 3. pobierania za pokwitowaniem dokumentów i innych materiałów dowodowych, związanych z przeprowadzaną kontrolą,

 4. ustalania stanów rzeczywistych w drodze liczenia, pomiarów, w tym metodami komisyjnymi,

 5. uzyskiwania od pracowników komórki kontrolowanej wyjaśnień (ustnych i pisemnych) oraz przyjmowania składanych z ich inicjatywy ustnych i pisemnych oświadczeń.

 6. zabezpieczenie mienia i dokumentów.

 1. Kontrolujący nie ma uprawnień do wydawania poleceń merytorycznych pracownikom kontrolowanej jednostki.


§ 6.

 1. Kontrolujący przeprowadza kontrolę na podstawie pisemnego polecenia imiennego wydanego przez Dyrektora.

 2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni poza kontrolowaną komórką są zobowiązani o udzielenia wyjaśnień w przedmiocie kontroli i udostępniania dokumentów bez konieczności okazania dodatkowego upoważnienia.


§ 7.

 1. Kontrolujący zobowiązany jest sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych. W protokole winien przedstawić ustalenia kontrolne zgodnie ze stanem faktycznym, w sposób obiektywny, rzetelny i przejrzysty.

 2. Protokół jest podstawowym dowodem dokumentującym dokonanie kontroli i winien zawierać wszystkie stwierdzone przez kontrolującego fakty dotyczące kontrolowanego przedmiotu, w tym uchybienia i nieprawidłowości w działaniu, ich przyczyny i zakres.

 3. Protokół kontroli powinien zawierać:

 1. wstępne informacje o jednostce kontrolowanej;

 2. imię i nazwisko kontrolujących;

 3. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

 4. określenie zakresu kontroli;

 5. wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonywania zadań przez podmiot kontrolowany,

 6. rodzaj sprawdzonych spraw oraz dokumentów,

 7. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

 8. okres objęty kontrolą;

 9. opis stanu faktycznego;

 10. pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli wraz z wyjaśnieniem przyczyn odmowy;

 11. spis załączników, w tym wykaz dowodów;

4. Kontrolujący na podstawie dokonanych ustaleń, opracowuje podsumowanie oraz projekt zaleceń pokontrolnych.


§ 8.

 1. Po zakończeniu kontroli kierownik komórki kontrolowanej, w terminie wskazanym w protokole, zobowiązany jest do podpisania protokołu bez zastrzeżeń lub wniesienia pisemnie zastrzeżeń.

 2. Wniesione zastrzeżenia, winny być udokumentowane i załączone do protokołu kontroli.


§ 10.

Protokół kontroli podpisują:

 1. kontrolujący;

 2. kierownik działu kontrolowanego/jednoosobowe stanowiska;

 3. główny księgowy, jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowe;

 4. a zatwierdza Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

   

  Do wiadomości:

  - wszyscy pracownicy WORD Słupsk

   

  Podpisał

  Dyrektor WORD Słupsk

  Zbigniew Wiczkowski

   

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Joanna RESZETAR
Udostępnił: Joanna RESZETAR2011-10-06 10:40:31
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2011-10-06 10:50:09
Licznik odwiedzin: 3430