Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Procedura składania skarg

Procedura składania skarg

 

PROCEDURA
PRZYJMOWANIA SKARG
DOTYCZĄCYCH SPOSOBU I OCENY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO


Zarejestrowany przebieg egzaminu może przeglądać osoba egzaminowana wyłącznie w sytuacji złożenia skargi na sposób przeprowadzania egzaminu zgodnie z poniższą procedurą - w trybie art. 67 ust 1 pkt 1,4 oraz art. 68 ust 1,2 i 3 a także art. 72 ust 2 pkt 2 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku dz.U nr 30 z 2011 roku z p. zmianami

 

1. Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, w ciągu 14 dni od daty egzaminu zgłasza skargę lub zastrzeżenie, co do jego przebiegu i oceny za pośrednictwem Dyrektora WORD do Marszałka Województwa Pomorskiego.

2. Skargi i zastrzeżenia można składać drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Sekretariat Ośrodka, przyjmując skargę rejestruje ją w specjalnym do tego celu założonym rejestrze i niezwłocznie przedstawia dyrektorowi do dekretacji. Wpisanie dekretacji na dokumencie polega na wymienieniu właściwej osoby funkcyjnej, do której należy kierować dokument.


4. Jeśli skarga dotyczy oceny i przebiegu egzaminu państwowego trafia po dekretacji do Komórki Kontroli Wewnętrznej w celu podjęcia procedury zbierania dokumentów i dowodów dotyczącej złożonej skargi.

 

5.Komórka Informatyki i Monitoringu WORD po otrzymaniu informacji z komórki kontroli wewnętrznej - niezwłocznie dokonuje nagrania (płyta CD) z przebiegu egzaminu państwowego osoby, której skarga dotyczy. Prośba o nagranie następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.


6. Kierownik Komórki Kontroli Wewnętrznej niezwłocznie po otrzymaniu skargi i nagrania z przebiegu egzaminu, rozpoczyna zbieranie materiałów do postępowania wyjaśniającego, a następnie przedkłada dyrektorowi Ośrodka. Do zbierania materiałów korzysta z egzaminatorów nadzorujących zgodnie z pełnomocnictwem do tych czynności.


7. Dyrektor WORD Słupsk w ciągu 14 dni od daty złożenia skargi przesyła ją za pośrednictwem Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego do Marszałka Województwa Pomorskiego wraz z kompletem dokumentów tj.
- oryginał skargi,
- nagranie z przebiegu egzaminu państwowego (CD, DVD),
- materiały z postępowania wyjaśniającego.

- wyciąg z dotychczasowego przebiegu egzaminów osoby skarżącej się .

- inne dokumenty mające związek ze sprawą.
- własne sugestie w sprawie przyczyn i sposobu załatwienia skargi

 

8. Dyrektor WORD uzgadnia z pracownikiem Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego termin możliwości odtworzenia zarejestrowanego przebiegu egzaminu państwowego z udziałem zainteresowanej osoby jeżeli ze skargi zainteresowanej osoby wynika takie żądanie.

9. W ciągu 14 dniu od dnia otrzymania skargi przez dyrektora WORD Słupsk, powiadamia pisemnie zainteresowaną osobę o możliwości odtworzenia zarejestrowanego przebiegu egzaminu państwowego w obecności, egzaminatora i przedstawiciela organu nadzoru wyznaczając termin i miejsce.


10. Odpowiedź na skargę udziela Marszałek Województwa Pomorskiego w terminach wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiając Dyrektora WORD o sposobie załatwienia skargi.

 

11. Rejestr tych skarg prowadzi sekretariat WORD

 

12. Dyrektor WORD w Słupsku zgodnie z art 72 ust 2pkt 2 może wystąpić do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o unieważnienie egzaminu państwowego jeżeli egzamin był przeprowadzony niezgodnie z przepisami ustawy a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ jego wynik.

Procedura przygotowania dokumentacji w związku z wnioskiem Dyrektora do Urzędu Marszałkowskiego o unieważnienie egzaminu jest taka sama jak w przypadku bezpośredniej skargi osoby skarżącej do Marszałka Województwa Pomorskiego. (pkt 7 jak wyżej) z wyjątkiem terminu na wniesienie.

Wniosek Dyrektora do Marszałka o unieważnienie egzaminu następuje w związku ze złożoną skargą, zastrzeżeniem osoby egzaminowanej lub jej pełnomocnika a także z własnej inicjatywy

Dyrektor WORD

Zbigniew Wiczkowski

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów WORD Słupsk w sprawie skarg i wniosków:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi i/lub wniosku.

3. Pani / Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. WORD Słupsk nie będzie przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów.

7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia (po obowiązkowym okresie przechowywania jeżeli taki obowiązuje), prawo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Pani / Pan ma proawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym poniższym aktem normatywnym jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne, a ich przetwarzanie przez WORD Słupsk następuje po uzyskaniu Pani / Pana pisemnej zgody.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 08.01.2002 r. (Dz. U. 2002 nr 5 poz. 46). 

 

 

 

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Joanna RESZETAR
Udostępnił: Joanna RESZETAR2011-03-10 14:32:15
Ostatnio zmodyfikował: Zofia DABROWSKA-WYSOK2018-11-26 11:29:22
Licznik odwiedzin: 6540