Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Procedura składania skarg

Procedura składania skarg

 

PROCEDURA
PRZYJMOWANIA SKARG
DOTYCZĄCYCH SPOSOBU I OCENY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO


Zarejestrowany przebieg egzaminu może przeglądać osoba egzaminowana wyłącznie w sytuacji złożenia skargi na sposób przeprowadzania egzaminu zgodnie z poniższą procedurą - w trybie art. 67 ust 1 pkt 1,4 oraz art. 68 ust 1,2 i 3 a także art. 72 ust 2 pkt 2 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku dz.U nr 30 z 2011 roku z p. zmianami

 

1. Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, w ciągu 14 dni od daty egzaminu zgłasza skargę lub zastrzeżenie, co do jego przebiegu i oceny za pośrednictwem Dyrektora WORD do Marszałka Województwa Pomorskiego.

2. Skargi i zastrzeżenia można składać drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Sekretariat Ośrodka, przyjmując skargę rejestruje ją w specjalnym do tego celu założonym rejestrze i niezwłocznie przedstawia dyrektorowi do dekretacji. Wpisanie dekretacji na dokumencie polega na wymienieniu właściwej osoby funkcyjnej, do której należy kierować dokument.


4. Jeśli skarga dotyczy oceny i przebiegu egzaminu państwowego trafia po dekretacji do Komórki Kontroli Wewnętrznej w celu podjęcia procedury zbierania dokumentów i dowodów dotyczącej złożonej skargi.

 

5.Komórka Informatyki i Monitoringu WORD po otrzymaniu informacji z komórki kontroli wewnętrznej - niezwłocznie dokonuje nagrania (płyta CD) z przebiegu egzaminu państwowego osoby, której skarga dotyczy. Prośba o nagranie następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.


6. Kierownik Komórki Kontroli Wewnętrznej niezwłocznie po otrzymaniu skargi i nagrania z przebiegu egzaminu, rozpoczyna zbieranie materiałów do postępowania wyjaśniającego, a następnie przedkłada dyrektorowi Ośrodka. Do zbierania materiałów korzysta z egzaminatorów nadzorujących zgodnie z pełnomocnictwem do tych czynności.


7. Dyrektor WORD Słupsk w ciągu 14 dni od daty złożenia skargi przesyła ją za pośrednictwem Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego do Marszałka Województwa Pomorskiego wraz z kompletem dokumentów tj.
- oryginał skargi,
- nagranie z przebiegu egzaminu państwowego (CD, DVD),
- materiały z postępowania wyjaśniającego.

- wyciąg z dotychczasowego przebiegu egzaminów osoby skarżącej się .

- inne dokumenty mające związek ze sprawą.
- własne sugestie w sprawie przyczyn i sposobu załatwienia skargi

 

8. Dyrektor WORD uzgadnia z pracownikiem Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego termin możliwości odtworzenia zarejestrowanego przebiegu egzaminu państwowego z udziałem zainteresowanej osoby jeżeli ze skargi zainteresowanej osoby wynika takie żądanie.

9. W ciągu 14 dniu od dnia otrzymania skargi przez dyrektora WORD Słupsk, powiadamia pisemnie zainteresowaną osobę o możliwości odtworzenia zarejestrowanego przebiegu egzaminu państwowego w obecności, egzaminatora i przedstawiciela organu nadzoru wyznaczając termin i miejsce.


10. Odpowiedź na skargę udziela Marszałek Województwa Pomorskiego w terminach wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiając Dyrektora WORD o sposobie załatwienia skargi.

 

11. Rejestr tych skarg prowadzi sekretariat WORD

 

12. Dyrektor WORD w Słupsku zgodnie z art 72 ust 2pkt 2 może wystąpić do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o unieważnienie egzaminu państwowego jeżeli egzamin był przeprowadzony niezgodnie z przepisami ustawy a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ jego wynik.

Procedura przygotowania dokumentacji w związku z wnioskiem Dyrektora do Urzędu Marszałkowskiego o unieważnienie egzaminu jest taka sama jak w przypadku bezpośredniej skargi osoby skarżącej do Marszałka Województwa Pomorskiego. (pkt 7 jak wyżej) z wyjątkiem terminu na wniesienie.

Wniosek Dyrektora do Marszałka o unieważnienie egzaminu następuje w związku ze złożoną skargą, zastrzeżeniem osoby egzaminowanej lub jej pełnomocnika a także z własnej inicjatywy

Dyrektor WORD

Zbigniew Wiczkowski

 

 

 

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Joanna RESZETAR
Udostępnił: Joanna RESZETAR2011-03-10 14:32:15
Ostatnio zmodyfikował: Zofia DABROWSKA-WYSOK2018-05-28 12:36:32
Licznik odwiedzin: 6378