Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Oferty pracy » Zarządzenie nr 27/2018

Zarządzenie nr 27/2018

ZARZĄDZENIE NR 27/2018/K

 

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

 

z dnia 05.07.2018 r. w sprawie :

 

ustalenia zasad postępowania z dokumentacją zgromadzoną na potrzeby rekrutacji

 

oraz formy przyjmowania i przechowywania dokumentów aplikacyjnych.

 

 

§ 1

Za dokumenty aplikacyjne uznaje się list motywacyjny, podanie o pracę zawierające wskazanie stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata oraz inne informacje np. curriculum vitae (CV), o których mowa w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 z Kodeks Pracy (tj. Dz. U. Z 1998 nr 21 z poz. 94 ze zmianami).

 

W przypadku aplikantów na stanowiska, na których niezbędne jest posiadanie specjalistycznych uprawnień np. Egzaminator kandydatów na kierowców i kierowców, diagnosta, psycholog, wymagane jest przedstawienie także dokumentów potwierdzających takie uprawnienia.

 

§ 2

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa w § 1 (CV) winny zawierać klauzulę informacyjną o warunkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 3

WORD Słupsk zobligowany jest do przyjmowania dokumentów aplikacyjnych tylko w okresie ogłoszenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 

Oferty kandydatów złożone poza okresem naboru oraz bez załączonego oświadczenia, o którym mowa w § 2, nie będą przechowywane przez Dział Kadr i zostaną niezwłocznie zniszczone (stanowią kategorię dokumentacji Bc).

 

W każdej sytuacji dekretacja Dyrektora może stanowić inaczej.

 

§ 4

Dokumenty aplikacyjne mogą być dostarczone do sekretariatu WORD: osobiście, listem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki mailowej. Dokumenty elektroniczne muszą być jednak podpisane i zeskanowane wraz z podpisem kandydata, bądź też przesłane na adres elektronicznej skrzynki podawczej.

 

§ 5

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

§ 6

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w WORD Słupsk zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr przez okres wskazany w instrukcji archiwalnej tj. 2 lata od dnia wyłonienia najlepszego kandydata. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać osobistego odbioru swoich dokumentów aplikacyjnych. WORD Słupsk nie odsyła dokumentów kandydatom, którzy nie zostali wybrani. Po upływie w/w okresu od dnia wyboru kandydata na wolne stanowisko, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje na temat zasad rekrutacji przyjętych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) celem zapoznania potencjalnych kandydatów z warunkami naboru na wolne stanowiska pracy w WORD Słupsk.

 

Przestaje obowiązywać zarządzenie nr 34/2012 z dn. 19.11.2012 r.

 

 

Podpisał:

Dyrektor WORD Słupsk

Zbigniew Wiczkowski

 

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych Pobierz
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniePobierz
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pdfPobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Anna Zaczek
Udostępnił: Zofia DABROWSKA-WYSOK2018-07-05 14:10:12
Ostatnio zmodyfikował: Zofia DABROWSKA-WYSOK2018-07-05 14:29:15
Licznik odwiedzin: 297