Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Oferty pracy » Zarządzenie nr 34/2012

Zarządzenie nr 34/2012

 

Zarządzenie nr 34/2012

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku z dnia 19.11.2012 r.

w sprawie ustalenia zasad postępowania z dokumentacją zgromadzoną na potrzeby rekrutacji oraz formy przyjmowania i przechowywania dokumentów aplikacyjnych.


§ 1

Za dokumenty aplikacyjne uznaje się list motywacyjny, podanie o pracę zawierające wskazanie stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata oraz inne informacje np. curriculum vitae (CV), o których mowa w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 z Kodeks Pracy (tj. Dz. U. Z 1998 nr 21 z poz. 94 ze zmianami).

W przypadku aplikantów na stanowiska, na których niezbędne jest posiadanie specjalistycznych uprawnień np. Egzaminator kandydatów na kierowców i kierowców, diagnosta, psycholog, wymagane jest przedstawienie także dokumentów potwierdzających takie uprawnienia.


§ 2

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa w § 1 (cv) winny zawierać klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm).”. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


§ 3

WORD Słupsk zobligowany jest do przyjmowania dokumentów aplikacyjnych tylko w okresie ogłoszenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Oferty kandydatów złożone poza okresem naboru oraz bez załączonego oświadczenia, o którym mowa w § 2, nie będą przechowywane przez Dział Kadr i zostaną niezwłocznie zniszczone (stanowią kategorię dokumentacji Bc).

W każdej sytuacji dekretacja Dyrektora może stanowić inaczej.


§ 4

Dokumenty aplikacyjne mogą być dostarczone do sekretariatu WORD: osobiście, listem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki mailowej. Dokumenty elektroniczne muszą być jednak podpisane i zeskanowane wraz z podpisem kandydata.


§ 5

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.


§ 6

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w WORD Słupsk zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr przez okres wskazany w instrukcji archiwalnej tj. 2 lata od dnia wyłonienia najlepszego kandydata. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać osobistego odbioru swoich dokumentów aplikacyjnych. WORD Słupsk nie odsyła dokumentów kandydatom, którzy nie zostali wybrani. Po upływie w/w okresu od dnia wyboru kandydata na wolne stanowisko, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wybrane informacje na temat zasad rekrutacji przyjętych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku zostaną umieszczone przez redaktora w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) celem zapoznania potencjalnych kandydatów z warunkami naboru na wolne stanowiska pracy w WORD Słupsk.

 

Podpisał:

Dyrektor WORD Słupsk

Zbigniew Wiczkowski

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Anna ZACZEK
Udostępnił: Joanna RESZETAR2012-12-31 09:22:41
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2012-12-31 09:25:03
Licznik odwiedzin: 2907