Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Oferty pracy » Zarządzenie nr 4/2019

Zarządzenie nr 4/2019

ZARZĄDZENIE NR 4/2019/K

 

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

 

z dnia 15.01.2019 r. w sprawie :

 

ustalenia zasad postępowania z dokumentacją zgromadzoną na potrzeby rekrutacji

 

oraz formy przyjmowania i przechowywania dokumentów aplikacyjnych

 

 

§ 1

 

Za dokumenty aplikacyjne uznaje się list motywacyjny, podanie o pracę zawierające wskazanie stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat oraz inne informacje np. curriculum vitae (CV), o których mowa w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 z Kodeks Pracy (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 917 z późn. zmianami).

 

W przypadku aplikantów na stanowiska, na których niezbędne jest posiadanie specjalistycznych uprawnień np. Egzaminator kandydatów na kierowców i kierowców, diagnosta, psycholog, wymagane jest przedstawienie także dokumentów potwierdzających takie uprawnienia.

 

Specjalistyczne uprawnienia mogą być przez WORD Słupsk weryfikowane w odpowiednich podmiotach.

 

 

§ 2

 

1. WORD Słupsk zobligowany jest do przyjmowania dokumentów aplikacyjnych tylko w okresie ogłoszenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 

2. Oferty kandydatów złożone poza okresem naboru oraz bez załączonego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, nie będą przechowywane przez Dział Kadr i zostaną niezwłocznie zniszczone (stanowią kategorię dokumentacji archiwalnej Bc).

 

3. W każdej sytuacji dekretacja Dyrektora może postanowić inaczej.

 

 

§ 3

 

Dokumenty aplikacyjne mogą być dostarczone do sekretariatu WORD: osobiście, listem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki mailowej.

 

 

§ 4

 

Tylko wybrani kandydataci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu rekrutacji lub zostaną zaproszeni na rozmowę.

 

 

§ 5

 

1. Dokumenty prowadzonej rekrutacji będą przechowywane w Dziale Kadr przez okres wskazany w instrukcji archiwalnej tj. 2 lata od dnia wyłonienia najlepszego kandydata.

 

2. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w WORD Słupsk zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

3. WORD Słupsk nie odsyła dokumentów kandydatom, którzy nie zostali wybrani.

 

4. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane:

 

a) w przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, przez okres 12 miesięcy od zakończenia roku, w którym prowadzona była rekrutacja.

 

W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać osobistego odbioru swoich dokumentów aplikacyjnych.

 

Po upływie w/w okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.

 

b) w przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dokumenty aplikacyjne kandydatów przechowywane będą do zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji, następnie zostaną zniszczone.

 

5. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji winna być udzielona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - oświadczenie.

 

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje na temat zasad rekrutacji przyjętych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1 do zarządzenia) i zgoda na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji (załącznik nr 2 do zarządzenia) zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) celem zapoznania potencjalnych kandydatów z warunkami naboru na wolne stanowiska pracy w WORD Słupsk.

 

Przestaje obowiązywać zarządzenie nr 27/2018 z dn. 05.07.2018 r.

 

 

Podpisał:

Dyrektor WORD Słupsk

Zbigniew Wiczkowski

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowychPobierz
Załącznik nr 2 - Wymagane oświadczeniaPobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Anna Zaczek
Udostępnił: Zofia DABROWSKA-WYSOK2019-01-28 09:45:35
Ostatnio zmodyfikował: Zofia DABROWSKA-WYSOK2019-01-28 10:05:27
Licznik odwiedzin: 3091